REGULAMIN

Niniejszy Regulamin sporządzono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650) i jest on nieodpłatnie udostępniany Klientom w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.

Rozdział 1.
WSTĘP
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Rozdział 2.
DEFINICJE
Administrator/Organizator – Marcin Puchała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Puchała Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Moto Trade Center" z siedzibą w Częstochowa, ul. Ewy 20, Polska. Wpisany do rejestru działalności gospodarczej, posiadającą NIP: 5732342180; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 502518159 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.
Konsument – osoba fizyczną dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych w Regulaminie i w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa polskiego.
Nazwa Klienta(Login) – adres e-mail Klienta podawany w formularzu rejestracyjnym na etapie zakładania Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania przez niego z Serwisu, w tym podczas zawierania Umowy.
Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora oznaczony adresem e-mail (Login) i hasłem, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o zawartych przez niego Zamówieniach w Serwisie;
Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą udostępnionego przez Administratora w Serwisie panelu rejestracyjnego.
Hasło – ustalonych przy dokonaniu Rejestracji ciąg znaków, niezbędny do korzystania z Konta oraz Usług dostępnych w Serwisie.
Dane – jakiekolwiek informacje oraz treści, w szczególności zdjęcia, obrazki, wiadomości tekstowe, komentarze, które Klient umieszcza w Serwisie w ramach korzystania Konta.
Dane osobowe – zgromadzone przez Administratora, m.in. poprzez formularz rejestracyjny korzystania z Serwisu oraz poprzez Konto Klienta dane identyfikujące Klienta i przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu.
Produkt – przedmiot świadczonej przez Administratora w Serwisie Usługi, wraz jego ceną określoną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt dostępny może być również bezpłatnie, co zostanie odpowiednio zaprezentowane przy jego prezentacji w Serwisie. Administrator zastrzega sobie możliwość limitowania dostępności Produktu.
Cennik – udostępniana w Serwisie informacja o cenach Produktów znajdujących się w ofercie Administratora oraz opłatach za świadczone na rzecz Klienta Usługi należnych Administratorowi.
Metody Płatności – sposób przekazu płatności za nabywane Towary za pośrednictwem Serwisu oraz za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi.
Dostawcy Metod Płatności - zewnętrzni operatorzy Metod Płatności wskazani w Serwisie, odpowiadający za prawidłowość realizacji przekazu płatności dokonanych przez Klientów na rzecz Administratora.
Umowa – umowa o świadczenie Usług lub zakup Towaru zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Administratorem na zasadach oraz na czas określonych w Regulaminie.
Umowa Licencyjna – umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem a Administratorem, na korzystanie przez Klienta z Publikacji Cyfrowych Administratora.
Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem a Klientem.
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na umożliwieniu Klientowi dostępu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu, a także zawieraniu przez Klienta z Administratorem Umów Licencyjnych na korzystanie z Publikacji Cyfrowych, możliwości składania zamówień na szkolenia na żywo oraz zakupu Towarów.
Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.marcinpuchała.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na które składa się m.in. kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów.
Strona Internetowa – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.
Zablokowanie Konta – stan, w którym Klient nie może korzystać z Usług, z przyczyn określonych w Regulaminie.
Newsletter – biuletyn elektroniczny stanowiący bezpłatną Usługę świadczoną przez Administratora na rzecz Klienta, informujący o aktualnościach w Serwisie z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.
Publikacje Cyfrowe - pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczególności szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy dostępne za pośrednictwem Serwisu.
Towar - produkt fizyczny znajdujący się w bieżącej sprzedaży w ramach Serwisu.
Zamówienie – złożone przez Klienta zamówienie w Serwisie w tym Zamówienie Publikacji Cyfrowej lub Zamówienie Towaru.
Zamówienie Publikacji Cyfrowej – złożona przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Licencyjnej.
Zamówienie Towaru – złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, określające w szczególności rodzaj towaru oraz jego ilość.

Rozdział 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logo, domeny internetowej i materiałów zamieszczanych w Serwisie, należą do Administratora, a korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z Publikacji Cyfrowych.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający prawa Administratora oraz prawa osób trzecich.
5. Każdy Klient od chwili podjęcia pierwszej czynności korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego w celu dokonania skutecznej Rejestracji wymagane jest dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
7. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Administratora na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
8. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
9. Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Publikacje Cyfrowe w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE.
1. W celu korzystanie z Serwisu Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne dotyczące wykorzystywanego sprzętu:a. powinien posiadać urządzenia umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,b. powinien zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej,  wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,c. powinien posiadać aktywne konta poczty e-mail.
2. Klient zobowiązany jest przed skorzystaniem z Usługi sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie na którym chce korzystać z Serwisu spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości urządzenia na którym chce korzystać z Usług Klient powinien zwrócić się do Administratora wysyłając stosowne zapytanie na adres [email protected].
3. Materiały wideo dostępne w Serwisie w ramach Publikacji Cyfrowych posiadają polską wersję językową.

4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w Serwisie w ramach Publikacji Cyfrowych może być uzależnione od parametrów technicznych oraz jakości połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym te materiały Wideo będą odtwarzane.
5. Administrator informuje, iż ograniczenia techniczne bądź problemy techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe, firewalle-blokady i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
6. Administrator dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne. Jednak Administrator nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Administratora i będą one rozpatrywane indywidualnie.
7. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych.

Rozdział 5.
ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE.
1. Korzystanie z Usług w Serwisie może być odpłatne lub nieodpłatne.
2. Jeśli korzystanie jest odpłatne cena Usługi każdorazowo określana jest przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji oraz skutecznego uiszczenia przez Klienta płatności za daną Usługę.
4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku korzystania z Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika rejestracji na subskrypcję (zamówienie) Newslettera.

Rozdział 6.
REJESTRACJA W SERWISIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z SERWISU.
1. W celu Rejestracji w Serwisie Klient zobowiązany jest podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez Klienta Rejestracji.
2. Podczas procesu Rejestracji Klient wypełnia znajdujący się w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z Nazwą Klienta. W razie udostępnienia Hasła lub dostępu do swojego Indywidualnego Konta osobom trzecim Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki tego udostępnienia.
3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe wprowadzone przez niego w formularzu są prawdziwe, oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi tzn. są to jego dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistym stanem, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
4. Utworzenie Konta oraz korzystanie z niego jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
5. W przypadku osób fizycznych założyć Konta w Serwisie może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta innych Klientów, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz jakichkolwiek innych czynności zmierzających do udostępniania lub korzystania z kont innych klientów a także udostępniania Kont innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł oraz Loginu do Kont innych Klientów.
7. W przypadku śmierci Klienta, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystanie z Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Administratorowi okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

Rozdziała 7.
USŁUGA NEWSLETTER.
1. W ramach Usługi Newsletter Administrator wysyła do Klienta w ramach subskrypcji Newsletter na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu subskrypcji Newslettera.
2. Usługa subskrypcji Newslettera (tj. wysyłania na podany przez Klienta adres e-mail) jest usługą nieodpłatną oraz jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy udostępnią Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Serwisu.
3. Klient może korzystać z Usługi Newsletter pod warunkiem posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail.
4. Każdy Newsletter pochodzący od Administratora kierowany do Klienta zawiera:a. informację o nadawcy;b. wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości;c. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi Newsletter lub zmianie jej parametrów (np. adresu e-mail Klienta).

Rozdział 8.
UMOWA LICENCYJNA I KORZYSTANIE Z PUBLIKACJI CYFROWYCH.
1. Aby uzyskać dostępu do danej Publikacji Cyfrowej Administratora niezbędne jest zawarcie przez Klienta z Administratorem Umowy Licencyjnej.
2. Przez zawarcie Umowy Licencyjnej Klient otrzymuje dostęp do korzystania z Publikacji Cyfrowej na zasadzie niewyłącznej, odpłatnej lub nieodpłatnej licencji na czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta w Serwisie nie dłużej jednak niż na czas określony w opisie danej Publikacji Cyfrowej.
3. Dostęp i korzystanie z Publikacji Cyfrowej możliwy jest jedynie poprzez przeglądarkę internetową. Klient nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych Administratora.
4. Do zawarcia Umowy Licencyjnej niezbędne jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową oraz jej opłacenia jeśli jest ona odpłatna.
5. Złożenie Zamówienia na daną Publikację Cyfrową następuje poprzez aktywowanie przez Klienta widocznych na Stronie Internetowej Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Cyfrowej oraz dalsze postępowanie Klienta zgodnie ze wskazówkami podawanym na każdym etapie procedury składania Zamówienia wraz z dokonaniem opłaty jeśli dana Publikacja Cyfrowa jest odpłatna.
6. Po złożeniu zamówienia na daną Publikację Cyfrową zostanie wysłana przez Administratora wiadomość e-mail na adres podany w Zamówieniu przez Klienta. Otrzymanie przez Klienta wiadomości informującej o przyjęciu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową do realizacji oznacza, iż zostało ono złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.
7. W celu uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej oferowanej za pośrednictwem Serwisu odpłatnie, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w Rozdziale 13 niniejszego Regulaminu.
8. Administrator przystępuje do realizacji Zamówienia na daną Publikację Cyfrową po otrzymaniu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Klienta należności za dostęp do danej Publikacji Cyfrowej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez Administratora koncie bankowym.
9. Po odnotowaniu płatności za daną Publikację Cyfrową na koncie bankowym Administratora poinformuje on Klienta o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta.
10. Udostępnienie świadczenia usługi danej Publikacji Cyfrowej rozpocznie się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania Klientowi przez Administratora informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na tą Publikację Cyfrową.
11. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej na Publikację Cyfrową Administrator uprawniony jest do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Klientowi jednostronnego oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej poprzez wysłanie wypowiedzenia na podany przez Klienta adres e-mail wskazany na jego Koncie.
12. W związku z korzystaniem przez Klienta z Publikacji Administratora, Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu konkretnej dziedziny życia, której dotyczy ta Publikacja Cyfrowa. Administrator nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Publikacji Cyfrowej. Wyłącznie odpowiedzialnym za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii jest Klient, w szczególności odpowiedzialny jest za wykorzystywanie jej niezgodnie z instrukcjami trenera.
13. Publikacje Cyfrowe nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
14. W ramach Serwisu licencja udzielana jest na następujące Publikacje Cyfrowe:
a. Pojedynczy pakiet Publikacji Cyfrowych – dostęp do jednego pakietu Publikacji Cyfrowych umożliwiający wielokrotne jego odtworzenie. Dostęp dla Klienta do pakietu będzie możliwy z chwilą uzyskania przez niego licencji do chwili usunięcia przez niego swojego Konta w Serwisie. Jeśli publikacja Cyfrowa składa się z kilku odrębnych filmów mogą być one udostępniane zgodnie z harmonogramem wskazanym w opisie Publikacji Cyfrowej. Dostęp może być odpłatny lub nieodpłatny.
b. Publikacje Cyfrowe oferowane w ramach klubu: MOTO COLLECTIVE   – dostęp do kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu Publikacji Cyfrowych w Serwisie umożliwiający wielokrotne ich odtworzenie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie na określony czas. Dostęp dla Klienta będzie możliwy z chwilą uzyskania przez niego licencji przez czas posiadania aktywnego Konta nie dłużej jednak niż przez czas na jaki wykupił dostęp do klubu MOTO COLLECTIVE. W ramach klubu MOTO COLLECTIVE
mogą następować zmiany oferowanych materiałów lub zmiany ich ilości, w taki jednak sposób, że specyfika dostępnych materiałów pozostanie zgodna z opisem tej Usługi w Serwisie.

Rozdział 9.
CZŁONKOSTWO W KLUBIE:  MOTO COLLECTIVE 
1. Klub MOTO COLLECTIVE to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach którego Klienci mają dostęp do Publikacji Cyfrowych przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanych na urządzeniach połączonych z Internetem.
2. Członkostwo w klubie  MOTO COLLECTIVE przedłużane jest automatycznie co miesiąc albo co rok albo inny okres wskazany w Serwisie aż do momentu złożenia prze Klienta rezygnacji. Klient, ma możliwość zrezygnowania z członkostwa na 3 dni przed datą rozliczenia w danym miesiącu. W celu korzystania z klubu MOTO COLLECTIVE musi przekazać Administratorowi informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności dostępnej w Serwisie. Klient upoważnia Administratora do pobrania opłaty członkowskiej za każdy okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności.
3. Członkostwo w klubie MOTO COLLECTIVE  może rozpocząć się od nieodpłatnego okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny może obejmować jeden miesiąc lub inny okres, podany w chwili Rejestracji Klienta. Bezpłatny okres próbny umożliwia nowym Klientom oraz niektórym byłym Klientom zapoznanie się z Publikacjami Cyfrowymi Administratora.
4. Uprawnienia do udostępnienia Klientom nieodpłatnego okresu próbnego należą wyłącznego do uznania Administratora. Może on ograniczyć takie uprawnienia lub czas obowiązywania nieodpłatnego okresu próbnego w celu zapobiegania wynikającym z tego nadużyciom.
5. Informacje o wysokości opłat członkowskich korzystania z klubu MOTO COLLECTIVE dostępne są na Stronie Internetowej Serwisu.
6. Opłata członkowska za korzystanie z klubu MOTO COLLECTIVE pobierana jest od Klienta miesięcznie, rocznie bądź na inny okres wskazany w Serwisie, przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której rozpoczęło się odpłatne członkostwo w Serwisie. Termin płatności w niektórych przypadkach może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności dostępne są na Koncie Klienta.
7. Klient ma możliwość aktualizacji Metody Płatności, przechodząc na stronę Konto Klienta. Po dokonaniu aktualizacji Klient automatycznie upoważnia Administratora do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu nowo wybranej Metody Płatności.
8. W sytuacji w której Administrator nie może skorzystać z podstawowej Metody Płatności jaką wybrał Klient w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej Metody Płatności została odrzucana, Klient automatycznie upoważnia Administratora do pobrania opłaty członkowskiej przy wykorzystaniu innej dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego Kontem.
9. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie niepobrane, należne Administratorowi kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności karty, brak środków na rachunku lub karcie lub z jakichkolwiek innych przyczyn oraz jeśli Klient nie zrezygnuje z członkostwa, Administrator jest uprawniony do zawieszenia dostępu Klientowi do Serwisu do momentu skutecznego pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności.
10. Klient ma możliwość w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE, w takim przypadku posiada on dostęp do treści oferowanych w ramach Klubu Fundament Sukcesu do końca danego okresu rozliczeniowego za który opłata została pobrana.
11. W celu złożenia rezygnacji z członkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE klient powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected], o następującej treści:„Nazywam się ….(imię i nazwisko), posługuje się adresem e-mailem: …..(proszę o podanie e-adresu e-maila do, którego przypisane jest konto klubu MOTO COLLECTIVE). Proszę o usunięcie mojego członkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE.
12. Jeśli wykupienie przez Klienta członkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE zostało dokonane z użyciem Metody Płatności realizowanej przez zewnętrznego usługodawcę i Klient chce zrezygnować z członkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE, rezygnacja taka może wymagać użycia witryny tego zewnętrznego usługodawcy, w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji klubu MOTO COLLECTIVE. Klient ma również możliwość sprawdzenia informacji na temat należnych płatności za korzystanie z klubu MOTO COLLECTIVE, wchodząc na konto zarejestrowane u tego zewnętrznego usługodawcy.

Rozdział 10.
SKLEP INTERNETOWY.
1. Sklep Internetowy dostępny jest na Stronie Internetowej Serwisu. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
2. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego znajdującego się w Serwisie jest:
   a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
   b. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz
   c. prawidłowe złożenie Zamówienie.
3. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, który znajduje się na Stronie internetowej Serwisu. Należy podać w nim dane wskazane jako obowiązkowe do zawarcia Umowy oraz dane niezbędne do dostarczenia Towaru tj. dane adresowe. Ponadto w ramach Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania danych niezbędnych do wystawienia faktury na dane Zamówienie, Administrator zastrzega, że niepodanie danych do faktury może uniemożliwić wystawienie faktury.
5. W trakcie składania Zamówienia Towaru aż do momentu przyciśnięcia przycisku „PŁACĘ”, Klient ma możliwość zmodyfikować wprowadzone w formularzy Zamówienia dane, w tym wyboru Towaru, jego ilość, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
6. Po wprowadzeniu do formularza Zamówienia przez Klienta wszystkich wymaganych i niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia Towaru, będzie ono zawierać następujące informacje:a. Przedmiot Zamówienia,b. Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów,c. Koszty dostawy,d. Wybraną Metodę Płatności,e. Wybrany sposób dostawy.
7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Administratora, na podany przez siebie w Zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o dokonaniu Zamówienia, jest to równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży danego Towaru pomiędzy Klientem, a Administratorem.
8. Informacje o Towarach podane na Stronach Internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
10. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru (tj. po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu emaila z potwierdzeniem dokonania Zamówienia) Klient nie ma możliwości modyfikowania danych zawartych w Zamówieniu Towaru, w tym Metody Płatności, adresu i sposobu dostawy.
11. Administrator zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego Towaru wolnego od wad.
12. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży między klientem a Administratorem.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi kurierskie, pocztowe, przewozowe, czy internetowe.
14. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na Stronie Internetowej Serwisu min. W podsumowaniu Zamówienia.

Rozdział 11.
CENY USŁUG ORAZ PROMOCJE.
1. Wszystkie Ceny Usług prezentowane na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. Cena podana przy danej Usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również Ceny netto Usług (tj. ceny brutto po odjęciu stawek podatku od towarów i usług VAT zgodnej z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku od towarów i usług VAT uwzględnionego w Cenie brutto.
2. Ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Usług znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
5. W ramach ogłaszanych promocji Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Rozdział 12.
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH STACJONARNYCH.
1. Za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup biletu na organizowane przez Administratora (zwanego dalej „Organizatorem”) szkolenia stacjonarne (event).
2. Zakup biletu przez Klienta w Serwisie na szkolenie stacjonarne jest równoznaczny z akceptacją przez Klienta (zwanego dalej „Uczestnikiem”) zasad uczestnictwa w szkoleniu.
3. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych nie mogą szkoleń nagrywać, reprodukować, utrwalać w jakiekolwiek sposób lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i są udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach.
4. Poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu konkretnej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom.
5. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności odpowiedzialny jest za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
6. Szkolenia stacjonarne nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na udział w szkoleniu stacjonarnym na podstawie indywidualnych ustaleń.
8. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności za udział w szkoleniu stacjonarnym w terminie określonym na Stronie Internetowej. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
9. Uczestnik szkolenia pokrywa we własnym zakresie koszt przejazdu na szkolenie stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na szkolenie stacjonarne oraz przebywania na nim Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników bądź zakłócających przebieg szkolenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w szkoleniu stacjonarnym.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia stacjonarnego z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie; rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie; utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie; wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.).
12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania dokonanej wpłaty na inne szkolenie organizowane przez Organizatora, nabycie innej usługi dostępnej w Serwisie lub do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego szkolenia oraz żądania zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu szkolenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca szkolenia. Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług w przypadku znaczących zmian cech szkolenia wskazanych w Serwisie.
14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem lub odwołaniem szkolenia stacjonarnego powstałych z powodów niezawinionych przez Organizatora lub wskutek działania siły wyższej.
15. Klient ma jednorazowo możliwość przeniesienia swojego uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym po uiszczeniu opłaty administracyjnej zgodnej z pkt.16, pkt.17 oraz pkt. 18. Przeniesienie uczestnictwa Klienta uzależnione jest od posiadania przez Organizatora wolnych miejsc na tożsame szkolenie odbywające się w innym terminie.
16. W przypadku braku dodatkowych terminów danego szkolenia lub braku miejsc na tożsame szkolenie istnieje możliwość zmiany zakupionego szkolenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Organizatora, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie podlega zwrotowi.
17. W przypadku zmiany terminu biletu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 50 zł.
18. W przypadku zmiany terminu biletu kolejną edycję tego samego szkolenia po upływie 14 dni, które zostały do szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 75 zł. Oraz w przypadku niestawienia się na szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia zakupiony bilet przepada, a wszelkie kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem biletu wymagają uzgodnienia z organizatorem.
19. W przypadku zakupu przez Klienta biletu na szkolenie stacjonarne na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach szkolenia. Organizator uprawniony jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację na jego postanowienia, w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu.
20. Nieobecność Klienta na szkoleniu stacjonarnym z przyczyn leżących po stronie klienta jest równoznaczne z uczestnictwem Klienta na szkoleniu stacjonarnym oraz wykonaniem przedmiotu umowy przez Organizatora i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
21. Szkolenie stacjonarne może być filmowanie oraz fotografowane przez Organizatora.
22. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku Uczestników oraz przeniesieniem na Organizatora szkoleń autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:a. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu stacjonarnym,b. gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć.

Rozdział 13.
METODY PŁATNOŚCI.
1. Klient za Usługi znajdujące się w Serwisie dokonuje płatności za pomocą Metod Płatności wskazanych na Stronie Internetowej przez Administratora.
2. Aby Klient mógł skorzystać z wybranej przez siebie Metody Płatności w Serwisie wymagane jest uprzednie zapoznania się i zaakceptowania przez niego regulaminu udostępnianego Klientowi przez danego Dostawcę usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania zgodnie z postanowieniami tego regulaminu.
3. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności, o których mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, określają między innymi zasady odpowiedzialności Dostawcy danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
4. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny Dostawca Metod Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.
5. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

Rozdział 14.
ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY.
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Administratora o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia woli wysłanego na adres mailowy Administratora do kontaktu [email protected].
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, a w przypadku sprzedaży Towaru/ów również poniesionych przez Klienta będącego Konsumentem kosztów dostarczenia produktu. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu temu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku zakupu Towaru, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar w nienaruszonym stanie niezwłocznie, jednak nie później niże w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
4. Administrator dokonuje zwrotu płatności dotyczących umowy której dotyczy odstąpienie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku sprzedaży Towaru/ów Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyraźnie on zgodzi się na inne rozwiązanie.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
    a. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  b. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
   c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąc zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.8. Klient może wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Serwisu w każdej chwili poprzez usunięcie Konta. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej na korzystanie z Produktów Cyfrowych znajdujących się w Serwisie oraz z utratą dostępu i możliwości korzystania z Produktów Cyfrowych znajdujących się w Serwisie.

Rozdział 15.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
1. Materiały Administratora znajdujące się w Serwisie jak i zawartość Strony Internetowej na które składają się w szczególności, ale niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Strony Internetowej, bądź też oprogramowanie zapewniające jej działanie stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Administratorowi i podlegają prawnej ochronie.
2. Korzystając ze Strony Internetowej, jak i uzyskując dostęp w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług do treści chronionych, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować jakichkolwiek działań stanowiących lub zmierzających do naruszenia praw własności intelektualnej.
3. Klient umieszczając w Serwisie Dane, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest robić to w sposób nie naruszający praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Administratora lub jakichkolwiek innych podmiotów. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie powstałe w związku z tym szkody.
4. Klient umieszczając w ramach Serwisu (w tym na Stronie Internetowej) swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża tym samym jednocześnie zgodę na wykorzystywanie tych komentarzy i recenzji przez Administratora, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.

Rozdział 16.
ZABLOKOWANIE KONTA KLIENTA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ ADMINISTRATORA.
1. Administrator uprawniony jest do zablokowania Klientowi dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w przypadku gdy Klient działa na szkodę Administratora lub innych Klientów, narusza postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych wyżej przyczyn trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia i rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług.
2. Administrator zawiadomi Klienta o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług w Serwisie z wyprzedzeniem 5 dni drogą elektroniczną wysyłając do Klienta mailem na adres podany w Koncie wezwanie do zaprzestania lub usunięcia naruszenia, bądź wskazania okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3. W przypadku nieusunięcia przez Klienta naruszeń, o których mowa w ust. 1 oraz niewskazania wiarygodnych okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi za nie odpowiedzialności w terminie 5 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, Administrator może usunąć Konto Klienta, a także poprzez usunięcie Konta Klienta wypowiedzieć umowę na korzystanie z Konta i Usług z nim związanych, w tym Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Cyfrowych.

Rozdział 17.
REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub realizowania ich niezgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia bezpośrednio do Administratora reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje w tym dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać do Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
3. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:a. błędów lub pomyłek Klienta,b. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,c. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Administratora w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
5. Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin o którym mowa w pkt. 4 liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
6. Odpowiedź Administratora na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana do Klienta wyłącznie na adres poczty elektronicznej email podany przez Klienta w Koncie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną pisemną prośbę Klienta, Administrator wyśle odpowiedź na reklamację na inny wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie zwykłej pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może być też udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.
7. Klient ma 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, na wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia złożonej przez niego reklamacji. Brak odpowiedzi w tej sprawie oraz w tym terminie przez Klienta uprawnia Administratora do uznania iż droga postepowania reklamacyjnego została wyczerpana a udzielona przez Administratora odpowiedz jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie.
8. W przypadku braku przez Klienta akceptacji odpowiedzi Administratora na złożoną reklamacji, o której mowa w ust.7, i podania przez Klienta uzasadnienia odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Administrator ponownie rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację w tym terminie jest ostateczna.
9. Klientowi będącemu Konsumentem o którym mowa w Rozdziale 14 pkt 1. Regulaminu przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w następujący sposób :
   a. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,b. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
10. Działania mediacyjne określone w pkt.9 niniejszego Rozdziału dostępne są po złożeniu przez Klienta będącego Konsumentem wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.

Rozdział 18.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. Administrator ma prawo do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu i udostępnianiu Serwisu, w następujących przypadkach:a. Dokonywana jest modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;b. Zaistnienia siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich, niezależne od Administratora.
2. Administrator będzie w miarę możliwości informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownego komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Klienta obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą świadczy Usługi w Serwisie, jak również osób, którym wykonanie tych Usług powierza.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych do logowania, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu i/lub Hasła Klienta. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Klienta. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z winy Administratora lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Administrator.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
9. Administrator względem Klienta niebędącego Konsumentem ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.
10. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora wobec Klienta niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
11. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział 19.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administrator - Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu odpowiednio do stopnia zagrożenia.
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected].
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

Rozdział 20.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2020 roku.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności: a. zmianami w treści przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływających na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania.b. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym.c. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym.d. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym.e. w skutek siły wyższej.
3. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie na głównej Stronie Internetowej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu wyświetlanej przez co najmniej 14 dni zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
5. W przypadku zawarcia przez Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż ciągły (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych Administratora ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego postanowienia. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
8. Administrator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług w Serwisie. W takim przypadku poinformuje on Klientów, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
10. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.
11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
12. Nie przechowujemy danych kart kredytowych i nie dzielimy się szczegółami transakcyjnymi z podmiotami trzecimi.
>